SLOVNÍČEK POJMŮ

abdukce odtažení, pohyb směrem od osy těla

addukce přitažení, pohyb směrem k ose těla

calcaneus patní kost

cavus vyklenutí

dislokace vychýlení

dorsální flexe (dorsiflexe) pohyb chodidla směrem k bérci

equinus ohnutí chodidla při zkratu Achillovy šlachy (postavení na špičku)

everze pronace + dorzální flexe + abdukce (vytočení chodidla za malíkem vně a nahoru)

extenzor natahovač

externí zevní

fascie vazivový obal svalů

fibróza zmnožení, zhuštění vaziva ve tkáni

flexe ohnutí

flexor ohybač

gastrosoleus lýtkový sval (m. triceps surae)

inverze supinace + plantární flexe + addukce (vtočení chodidla za palcem dovnitř a dolu)

konkavita vyklenutí

kuboideum kost krychlová

laterální vnější

ligamentum vaz

malleolus kotník

mediální vnitřní

metatarsus kost zánártní, záprstní

musculus tibialis anterior přední sval holenní

naviculare kost loďkovitá (člunková, člunkovitá)

perkutánně přes kůži

plantární flexe pohyb chodidla směrem od bérce (postavení na špičky)

posteriorně zadní, směřující dozadu

pronace naklopení chodidla na vnitřní stranu chodidla

rocker-bottom-deformita prolomení chodidla v oblasti tarzu

supinace naklopení chodidla na vnější malíkovou stranu chodidla

talus kost hlezenní

tarsus nárt

tibie holenní kost

valgus dovnitř vybočený

varus ven vyklenutý, vybočení